Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów regulujących sposób wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w sprawach indywidualnych. Innymi słowy reguluje stosunki miedzy instytucjami administracyjnymi różnego szczebla a obywatelami. Kodeks postępowania administracyjnego to biblia każdego urzędnika, którego praca związana jest z prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz wydawaniem decyzji.

O co chodzi ?

Terminy, wezwania, strony, uczestnicy postępowania, zawieszenie postępowania, podjęcie zawieszonego postępowania, wznowienie postępowania, wyłączenie organu lub pracownika, postanowienie, decyzja, klauzula natychmiastowego wykonania, odwołanie, i wiele wiele innych  – to tylko niektóre z zagadnień, którymi biegle powinien posługiwać się każdy prowadzący postępowanie administracyjne urzędnik.

Warto wiedzieć więcej

Wszystkie wymienione wyżej zagadnienia wchodzą w zakres wiedzy urzędnika prowadzącego postępowanie lub wydającego decyzje administracyjne. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi podstawę poprawnego przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego. Błędy popełniane w wyniku niewiedzy skutkują wadami proceduralnymi w toku postępowania, odwołaniami, niezadowoleniem stron, złą opinią o urzędnikach, niezadowoleniem przełożonych a nawet pociągnięciem do odpowiedzialności urzędnika, który dopuścił się błędu.

Nasza oferta
Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego. Kompendium wiedzy urzędnika.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku, których stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Nasze szkolenie to doskonała propozycja dla nowo zatrudnionych urzędników oraz osób, które czują potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy.

Program:
1. Systematyka przepisów prawa, hierarchia aktów prawnych, prawo miejscowe, materialne i procesowe.
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
3. Właściwość organów.
4. Wyłączenie pracownika i organu.
5. Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, udział organizacji społecznych w postępowaniu.
6. Załatwianie spraw, terminy, bezczynność organu, odpowiedzialność pracownika za zwłokę.
7. Doręczenia.
8. Terminy, bieg terminu, sposób obliczania i przywrócenie terminu.
9. Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Właściwość miejscowa.
10. Metryki, protokoły i adnotacje w postępowaniu administracyjnym.
11. Udostępnianie akt.
12. Dowody.
13. Rozprawa administracyjna.
14. Zawieszenie postępowania.
15. Decyzja administracyjna: wymogi formalne, treść decyzji. Odstąpienie od obowiązku sporządzania uzasadnienia:
– klauzula natychmiastowej wykonalności decyzji i jej skutki
16. Postanowienia w postępowaniu administracyjnym.
17. Odwołania i zażalenia: zmiana decyzji przez organ I instancji, postępowanie odwoławcze, postępowanie po uchyleniu decyzji przez organ II instancji. Odwołanie a klauzula natychmiastowej wykonalności.
18. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
19. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.
20. Wygaszanie decyzji administracyjnych.
21. Wydawanie zaświadczeń.

Czas trwania 8 godz., koszt 180 zł/os. Termin: 3.06.2019r godz. 9.00. Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku, ul. Przemysłowa 100. Informacje na temat szkolenia – Adam Leszczyński tel. 59 8429859 lub 607920800. Kontakt. Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.