Edu-Punkt

Kodeks Postepowania Administracyjnego. Kompendium wiedzy urzędnika.

Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów regulujących sposób wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w sprawach indywidualnych. Innymi słowy reguluje stosunki miedzy instytucjami administracyjnymi różnego szczebla a obywatelami. Kodeks postępowania administracyjnego to biblia każdego urzędnika, którego praca związana jest z prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz wydawaniem decyzji.

O co chodzi ?

Terminy, wezwania, strony, uczestnicy postępowania, zawieszenie postępowania, podjęcie zawieszonego postępowania, wznowienie postępowania, wyłączenie organu lub pracownika, postanowienie, decyzja, klauzula natychmiastowego wykonania, odwołanie, i wiele wiele innych  – to tylko niektóre z zagadnień, którymi biegle powinien posługiwać się każdy prowadzący postępowanie administracyjne urzędnik.

Warto wiedzieć więcej

Wszystkie wymienione wyżej zagadnienia wchodzą w zakres wiedzy urzędnika prowadzącego postępowanie lub wydającego decyzje administracyjne. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi podstawę poprawnego przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego. Błędy popełniane w wyniku niewiedzy skutkują wadami proceduralnymi w toku postępowania, odwołaniami, niezadowoleniem stron, złą opinią o urzędnikach, niezadowoleniem przełożonych a nawet pociągnięciem do odpowiedzialności urzędnika, który dopuścił się błędu.

Nasza oferta

Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego. Kompendium wiedzy urzędnika.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku, których stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Nasze szkolenie to doskonała propozycja dla nowo zatrudnionych urzędników oraz osób, które czują potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy.

Program:
1. Systematyka przepisów prawa, hierarchia aktów prawnych, prawo miejscowe, materialne i procesowe.
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
3. Właściwość organów.
4. Wyłączenie pracownika i organu.
5. Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, udział organizacji społecznych w postępowaniu.
6. Załatwianie spraw, terminy, bezczynność organu, odpowiedzialność pracownika za zwłokę.
7. Doręczenia.
8. Terminy, bieg terminu, sposób obliczania i przywrócenie terminu.
9. Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Właściwość miejscowa.
10. Metryki, protokoły i adnotacje w postępowaniu administracyjnym.
11. Udostępnianie akt.
12. Dowody.
13. Rozprawa administracyjna.
14. Zawieszenie postępowania.
15. Decyzja administracyjna: wymogi formalne, treść decyzji. Odstąpienie od obowiązku sporządzania uzasadnienia:
– klauzula natychmiastowej wykonalności decyzji i jej skutki
16. Postanowienia w postępowaniu administracyjnym.
17. Odwołania i zażalenia: zmiana decyzji przez organ I instancji, postępowanie odwoławcze, postępowanie po uchyleniu decyzji przez organ II instancji. Odwołanie a klauzula natychmiastowej wykonalności.
18. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
19. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.
20. Wygaszanie decyzji administracyjnych.
21. Wydawanie zaświadczeń.

Pierwsza edycja szkolenia odbyła się 3.06.2019r w Słupsku – nasze referencje. Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami.

Nie daj się pokonać niewiedzy, zapisz się na szkolenie już dziś.

Przewiń do góry