Edu-Punkt

Praktyczne aspekty stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w działalności ośrodków pomocy społecznej.

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów regulujących sposób wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w sprawach indywidualnych. Innymi słowy reguluje stosunki miedzy instytucjami administracyjnymi różnego szczebla a obywatelem. Kodeks postępowania administracyjnego to biblia każdego pracownika administracji, którego praca związana jest z prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz wydawaniem decyzji.

Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników pomocy społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: Praktyczne aspekty stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w działalności ośrodków pomocy społecznej.

O co chodzi ?

Terminy, wezwania, strony a uczestnicy postępowania, zawieszenie postępowania, podjęcie zawieszonego postępowania, wznowienie postępowania, wyłączenie organu lub pracownika, postanowienie, decyzja, klauzula natychmiastowego wykonania, odwołanie, i wiele wiele innych.

Znajomość zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego jest nie mniej ważna niż znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej. Błędy proceduralne wynikające z niewiedzy są częstą przyczyną uchyleń decyzji w postępowaniu odwoławczym stając się zmorą osób prowadzących postępowania administracyjne, jak i tych którzy wydają decyzje.

Warto wiedzieć więcej

Szkolenie przygotowane jest jako kompendium wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego dla osób, które w toku swojej pracy prowadzą postępowania, jak i tych które wydają decyzje administracyjne z uwzględnieniem specyfiki pomocy społecznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu to min.: zdobycie i poszerzenie wiedzy praktycznej pomagającej w stosowaniu oraz w prawidłowej wykładni przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, podniesienie umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, możliwość poznania osób z innych ośrodków wykonujących podobną pracę, wymiana doświadczeń, dyskusja z prowadzącym.

Program szkolenia:

  1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich zastosowanie w działalności ośrodków pomocy społecznej.
  2. Właściwość miejscowa organów w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz sposoby rozwiązywania problemów związanych z ustaleniem organu właściwego – spór kompetencyjny.
  3. Strona postępowania administracyjnego, terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej, prawo wglądu do dokumentacji, zaświadczenia.
  4. Przebieg postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym z zakresu pomocy społecznej.
  5. Decyzje administracyjne w sprawach świadczeń z pomocy społecznej aspekty proceduralne – odwołania i zażalenia, zmiana decyzji przez organ I instancji, postępowanie odwoławcze, postępowanie po uchyleniu decyzji przez organ II instancji, odwołanie a klauzula natychmiastowej wykonalności, uchylenie decyzji, wznowienie postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji, wyłączenie organu lub pracownika.
  6. Obowiązki organów pomocy społecznej w postępowaniu odwoławczym.
  7. Studium przypadku.
  8. Konwersatorium – dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Marek Janta Lipiński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku, gdzie orzekał w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Termin szkolenia: 19.09.2019r godz. 8.30, miejsce: Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku, ul. Przemysłowa 100, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Koszt szkolenia to 220,00zł brutto/os. w przypadku zgłoszenia do 2 osób z jednej firmy przesłanym do dnia 12.09.2019r, 200,00zł brutto/os. w przypadku zgłoszenia 3 i więcej osób z jednej firmy przesłanym do dnia 12.09.2019r oraz  240,00zł brutto/os. bez względu na ilość zgłaszanych osób w przypadku zgłoszenia w terminie 13.09-18.09.2019r. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: edupunkt.slupsk@gmail.com najpóźniej do dnia 18.09.2019r. do godz. 12.00. Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy. Formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 607920800.

Szkolenie odbyło się w dniu 19.09.2019r

Przewiń do góry