W związku z aktualnymi problemami w branży spożywczej wszystkie firmy prowadzące wszelką działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności znajdują się pod szczególnym nadzorem organów kontroli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie poszerzenia wiedzy o Systemie HCCP zapraszamy na szkolenie:

System HCCP – analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

Szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Czas trwania 8 godz., koszt 180 zł/os. Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku, ul. Przemysłowa 100. Informacje na temat szkolenia – Adam Leszczyński tel. 59 8429859 lub 607920800. Kontakt. Pierwsza edycja szkolenia odbyła się 4.06.2019r.  Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami.

Co wato wiedzieć o systemie HCCP ?

HCCP to system zarządzania bezpieczeństwem żywności.  System HCCP skierowany jest do firm zajmujących się produkcją i obrotem żywnością. Celem systemu jest identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności i wskazanie metod ich ograniczania.

Podstawy prawne systemu HCCP

Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225), która przywołuje i opiera się między innymi na przepisach Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego.  Zgodnie z art. 59 Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia oraz Rozdziału XII Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że:

– personel pracujący z żywnością jest nadzorowany i/lub szkolony w sprawach higieny żywności odpowiednio do jego charakteru pracy;

– osoby odpowiedzialne za opracowywanie i stosowanie procedury określonej w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (Przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP) lub za funkcjonowanie właściwych wytycznych, przeszły odpowiednie szkolenie ze stosowania zasad HACCP.

Kogo dotyczy system HCCP ?

System HCCP musi być wdrożony w każdym przedsiębiorstwie spożywczym a takim zgodnie z definicją Artykułu 3 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego jest przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad systemu HCCP ?

Zgodnie z art. 100 ust.1 pkt. 8 Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, kto nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 lub nie przestrzega wymagań higienicznych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 1 podlega karze grzywny.

Program szkolenia:

1. Przepisy prawne krajowe i wspólnotowe w zakresie bezpieczeństwa żywności

2. Wdrożenie systemu HCCP w zakładach żywienia zbiorowego

3. Rodzaje zagrożeń żywności

4. Zasady GMP i GHP wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez instytucje kontrolujące

5. Zasady systemu, wymagania oraz kontrola wewnętrzna

6. HCCP w praktyce i zasady audytu wewnętrznego


Nie daj się pokonać niewiedzy i już dziś zapisz się na szkolenie.
 

Szkolenie odbyło się w czerwcu 2019r – nasze referencje.